Algemene voorwaarden - Audioconferentie.nl

Algemene voorwaarden

Alle door Audioconferentie geleverde diensten vallen onder de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn hieronder beschreven en ook hier als PDF te downloaden.
Artikel 1
Onderwerp
1.1 Partijen komen overeen dat Audioconferentie, onder de voorwaarden en tarieven als vastgesteld in de bevestiging en de eventueel in de daarbij behorende bijlagen de dienst ten behoeve van de gebruiker zal verrichten.
Artikel 2
Levering
2.1 Audioconferentie spant zich in om de dienstverlening zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Storingen of beperkingen van de dienstverlening worden door Audioconferentie zo spoedig mogelijk verholpen. Audioconferentie kan niet te allen tijde verhinderen dat de dienst tijdelijk niet beschikbaar is als gevolg van problemen met betrekking tot de beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur welke toegang biedt tot de services. Aansprakelijkheid voor het niet goed functioneren van de dienstverlening bestaat alleen binnen de grenzen van artikel 4 van deze algemene voorwaarden.
2.2 Audioconferentie probeert alle geplande werkzaamheden op zondag tussen 01:00 - 05:00 uit te voeren.
2.3 Audioconferentie is gerechtigd om af te wijken van de overeengekomen dienstverlening indien daartoe een technische noodzaak bestaat. Audioconferentie zal zich inspannen om afwijkingen die van tevoren bekend zijn tijdig mee te delen aan de gebruiker.
2.4 In geval van overmacht of bedrijfsbeëindiging is Audioconferentie gerechtigd de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding, onverlet het recht op betaling van reeds geleverde diensten.
.5 Audioconferentie kan een dienst van een klant ten alle tijde opzeggen, met een opzeg termijn van 1 maand.
Artikel 3
Gebruik van de dienst
3.1 De gebruiker staat er voor in dat de via de dienst toegankelijke informatie op geen enkele wijze inbreuk maakt op rechten van derden.
3.2 De gebruiker staat er voor in dat de via de dienst toegankelijke informatie of toepassingen geen schade kunnen toebrengen aan gegevens, apparatuur en software van Audioconferentie noch van enige andere partij.
3.3 De gebruiker staat er voor in dat zijn/haar partners de hiervoor in de leden 1 en 2 verstrekte garanties eveneens zullen naleven.
Artikel 4
Aansprakelijkheid
4.1 Audioconferentie is bij de uitvoering van deze overeenkomst niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de gebruiker lijdt door tekortkomingen van Audioconferentie. Hieronder valt ook gevolgschade.
4.2 De gebruiker zal Audioconferentie vrijwaren van aanspraken van derden op vergoeding van schade.
Artikel 5
Informatieplicht
5.1 Eventuele wijzigingen in persoonsgegevens van de gebruiker dient de gebruiker zo spoedig mogelijk aan Audioconferentie door te geven.
Artikel 6
Betaling
6.1 Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en kosten van de dienst.
6.2 Audioconferentie brengt de door de gebruiker verschuldigde bedragen door middel van een factuur in rekening. De betaling dient te geschieden op een door Audioconferentie aangegeven bank- of girorekening, binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Als moment van betaling geldt het moment dat de betaling van het totale notabedrag door Audioconferentie is ontvangen.
6.3 Indien de gebruiker niet tijdig heeft betaald, deelt Audioconferentie dit schriftelijk mede en stelt daarbij een nadere termijn van betaling vast. Is ook binnen de nadere termijn niet betaald, dan is de gebruiker zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De gebruiker is vanaf het moment dat hij/zij in verzuim is, tot aan de dag van de volledige betaling, de wettelijke rente verschuldigd over het totale notabedrag, inclusief eventuele invorderingskosten, onverminderd het recht van Audioconferentie op een volledige schadeloosstelling.
6.4 Alle kosten van invordering van het door de gebruiker verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitenrechtelijke kosten, zijn voor rekening van de gebruiker.
6.5 Indien een betaling niet direct traceerbaar is tot enige nota, wordt deze geacht verrekend te moeten worden met de oudste openstaande nota die voor de levering van de dienst is verstuurd.
6.6 De gebruiker kan bezwaren tegen de nota binnen 14 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk aan Audioconferentie kenbaar maken. Uit eventuele bezwaren tegen de nota volgt geen recht de betaling op te schorten.
6.7 De gebruiker is niet gerechtigd een nota voor de geleverde dienst te verrekenen met enige andere vordering op Audioconferentie ongeacht de aard van de vordering.
Artikel 7
Privacy van vertrouwelijke gegevens
7.1 Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij. Partijen zullen informatie van inhoudelijke aard niet aanwenden ten eigen bate.
7.2 De gebruiker dient alle hem/haar ter beschikking gestelde toegangscodes vertrouwelijk te behandelen en te voorkomen dat deze door derden misbruikt kunnen worden. De kosten die gemaakt worden door misbruik van de toegangscodes zijn voor rekening van de gebruiker.
Artikel 8
Vergoedingen
8.1 Alle vergoedingen die de gebruiker aan Audioconferentie verschuldigd is, zullen worden verhoogd met de verschuldigde wettelijke belastingen en heffingen.
8.2 Prijswijzigingen worden 14 dagen voor ingaan aan de gebruiker doorgegeven.
8.3 Indien een gebruiker wijziging vraagt van reeds met Audioconferentie overeengekomen dienstverlening en Audioconferentie hier op in gaat, heeft dit geen gevolg voor het recht van Audioconferentie om betaling te vorderen voor de reeds overeengekomen dienstverlening.
Artikel 9
Slotbepaling
9.1 Audioconferentie heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomst van toepassing te verklaren.
9.2 Als Audioconferentie gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomst van toepassing verklaart, zullen deze in werking treden op de datum zoals vermeld in de schriftelijke bekendmaking. Indien de gebruiker een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren omdat de gewijzigde algemene voorwaarden voor hem/haar onredelijke gevolgen hebben, heeft hij/zij het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na de bekendmaking met onmiddellijke ingang op te zeggen. Uitoefening van dit recht geschiedt door hier schriftelijk en gemotiveerd aan Audioconferentie melding van te maken.
9.3 Het feit dat één der partijen op enig moment niet staat op de strikte uitvoering van één van de artikelen in de algemene voorwaarden bij de overeenkomst leidt niet automatisch tot het algemeen recht om in het vervolg deze algemene voorwaarden niet meer van toepassing te verklaren.
9.4 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.5 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de exclusief bevoegde rechter in Enschede.

Wilt u meer weten?

Notice: Undefined variable: wr in /var/www/vhosts/audioconferentie.nl/httpdocs/pagesaud/special/_right_pages.php on line 7

Stuur ons een bericht en wij nemen contact met u op.

Bedrijfsnaam:
Naam:
Email:
Telefoon:
Code: CAPTCHA Image
Vul bovenstaande code in: [ Andere ]
Vragen of opmerkingen: